ACL
2019

Semantic Cross-lingual Sentence Embedding 

Wataru Hirota, Yoshihiko Suhara, Behzad Golshan, Wang-Chiew Tan